crta

Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda, ki bo v petek, 15.3.2024 ob 18.00 uri 
v vaškem domu Cerovo

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva:
- predsednika delovnega predsedstva zbora in dveh članov
- zapisnikarja
- dva overitelja zapisnika

2. Sklepanje o dnevnem redu Zbora:
2.1 Obravnava in sklepanje o:
- Poročilu o delu Društva UNITRI Brda za leto 2023
- Finančno poročilo Društva UNITRI Brda za leto 2023
2.2 Obravnava in sklepanje o poročilu Nadzornega odbora društva UNITRI za leto 2023
2.3 Obravnava poročila Častnega razsodišča Društva UNITRI Brda za leto 2023
2.4 Obravnava in sklepanje o:
- Programu dela Društva UNITRI Brda za leto 2024
- Finančnem planu Društva UNITRI Brda za leto 2024

3. Nadomestne volitve članov upravnega odbora društva UNITRI Brda

4. Drugo
Gradivo za zbor društva Univerza za tretje življenjsko obdobje bo na vpogled eno uro pred pričetkom zbora društva v prostorih doma vaške skupnosti Cerovo.

Dobrovo, 15. 2. 2024

Društvo UNITRI Brda
Duška Prinčič Domenis
predsednica